پاورپوینت مفید ریاضی سوم ابتدایی خاصیت های ضرب - 18 اسلاید

پاورپوینت مفید ریاضی سوم ابتدایی خاصیت های ضرب - 18 اسلاید

پاورپوینت مفید ریاضی سوم ابتدایی خاصیت های ضرب - 18 اسلاید

پاورپوینت مفید ریاضی سوم ابتدایی خاصیت های ضرب - 18 اسلاید

پاورپوینت مفید ریاضی سوم ابتدایی خاصیت های ضرب - 18 اسلاید

پاورپوینت مفید ریاضی سوم ابتدایی خاصیت های ضرب - 18 اسلاید

پاورپوینت مفید ریاضی سوم ابتدایی خاصیت های ضرب - 18 اسلاید

پاورپوینت مفید ریاضی سوم ابتدایی خاصیت های ضرب - 18 اسلاید

پاورپوینت مفید ریاضی سوم ابتدایی خاصیت های ضرب - 18 اسلاید

با توجه به شکل برای پیدا کردن تعداد کل دایره ها می توانیم به دو صورت عمل کنیم .

7 بشقاب میوه داریم . در هر بشقاب 4 انار ، 3 هلو است . در این بشقاب چند میوه است ؟

کدام گزینه طرف دوم تساوی زیر است ؟

15

24

39

9

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید ریاضی سوم ابتدایی خاصیت های ضرب - 18 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت مفید ریاضی سوم ابتدایی خاصیت های ضرب - 18 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید: